ОБУКИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО УСОВРШУВАЊЕ

Обуките за професионално усовршување претставуваат кратки обуки наменети за ИТ професионалци и студенти. Обуките се организирани во блокови од по 4 часа, два пати неделно. Обуките се со различно времетраење во зависност од областа и темите кои се покриени.

Data Science

Времетраење

Вкупното времетраење на обуката изнесува 56 часa во период од 50 дена.

Цена

28000 денари

Модули и теми

 • Вовед во Data Science
 • Статистика за Data Science
 • Data Science развоен процес
 • Препроцесирање и обработка на податоци
 • Користење на отворени податочни множества
 • Вовед во машинско учење
 • Deep Learning
 • Графови со знаење (Knowledge Graphs)
 • Обработка на текстови со природен јазик (Natural Language Processing)
 • Претставување и визуелизација на податоците
 • Инсталација и користење на проекти од Машинско учење
 • Use case за примена на Data Science
Аплицирај
Front end web developer

Времетраење

Вкупното времетраење на обуката изнесува 60 часa во период од 50 дена.

Цена

30000 денари

Модули и теми

 • Основни концепти на веб апликации
 • HTML и CSS (потсетник), манипулација на DOM
 • Препроцесори на стилови
 • Основи на JavaScript
 • Комуникација со сервер (AJAX, JSON, Rest, GraphQL)
 • Напреден JavaScript
 • Менаџирање на ЈS инфраструктура (библиотеки, менаџери на пакети, пакување, итн)
 • Функционално програмирање и JavaScript шаблони
 • Вовед во клиентски библиотеки (VueJS)
 • Рутирање во веб апликации
 • Менаџирање на состојби
 • Тестирање и пристапност (accessibility)
Аплицирај
Image processing

Времетраење

Вкупното времетраење на обуката изнесува 24 часa во период од 20 дена.

Цена

12000 денари

Модули и теми

 • Вовед во OpenCV и DLIB со Python
 • Формати на слики, бои, хистограми и операции со нив
 • Филтри (морфолошки операции, детекција на рабови, практична примена)
 • Манипулации, операции и трансформации на слики
 • Сегментација на слики, контури и примена
 • Детекција и следење на објекти во слики
 • Алгоритми за детекција на лице и карактеристични точки на лице
 • Алгоритми за детекција и препознавање на текст во слика
 • Примена на длабоко учење за детекција, класификација и сегментација
Аплицирај
MVC PHP Web development

Времетраење

Вкупното времетраење на обуката изнесува 60 часa во период од 55 дена.

Цена

30000 денари

Модули и теми

 • Основни концепти на веб апликации
 • HTML и CSS (потсетник)
 • Основи на бази на податоци
 • Вовед во PHP, конфугурирање на веб сервери и бази на податоци
 • Работа со форми
 • Стандардни библиотеки во PHP
 • Composer
 • Вовед во MVC базирани рамки
 • Основи на Laravel
 • Објектно-релационо мапирање (Eloquent)
 • Напредни техники во Laravel
 • Интеграција со Front End библиотеки
 • Нерелациони бази на податоци. Кеширање
 • Тестирање во PHP
Аплицирај
Python за финансиски анализи

Времетраење

Вкупното времетраење на обуката изнесува 24 часa во период од 20 дена

Цена

12000 денари

Модули и теми

 • Вовед во Пајтон
 • Вовед во Панда
 • Вчитување финансиски податоци во Пајтон
 • Графички приказ на финансиски податоци
 • Основни статистички операции
 • Регресиони модели со Пајтон
 • Анализа на портфолија
Аплицирај
Supercomputers in Business

Времетраење

Вкупното времетраење на обуката изнесува 60 часa во период од 55 дена.

Цена

30000 денари

Модули и теми

 • Supercomputers: introducing supercomputing terminology and some of the largest machines in the world
 • Parallel computers: how they are built from hundreds of thousands of CPUs, each similar to those in a desktop PC
 • Parallel computing: using parallel processing to harness the power of all of those CPUs for a single calculation
 • Computer simulation: how we can perform virtual experiments to make real-life predictions
 • Case studies: how supercomputing is making scientific breakthroughs that were never possible before
Аплицирај
Анализа на податоци и машинско учење со Python

Времетраење

Вкупното времетраење на обуката изнесува 56 часa во период од 50 дена.

Цена

28000 денари

Модули и теми

 • Вовед
 • Запознавање со Пајтон
 • Oбработка на податоци
 • Експлораторна анализа и визуелизација на податоци
 • Предиктивна анализа
 • Алгоритми од машинско учење
 • Тековни трендови во машинско учење
 • Работа со обемни податоци
 • Анализа на мрежи: пр. социјални мрежи
 • Примена во различни области
 • Проект во област од интерес
Аплицирај
Вовед во HPC

Времетраење

Вкупното времетраење на обуката изнесува 60 часa во период од 55 дена.

Цена

30000 денари

Модули и теми

 • Основни концепти serial, parallel and high throughput workload a quick look at the modern computer (vector/multithread/multicore/multisocket CPUs; nonuniform memory) interconnecting nodes (ethernet, Infiniband, proprietary) how to put it together (shared memory, distributed memory, ccNUMA, single system image) coprocessors (GPUs and similar things) cluster storage job scheduling
 • ХПЦ сервиси Service Levels (free and non-free usage) Help and further information Connecting SSH login File transfer Remote desktop Tunnelling
 • Безбедност Client side Server side
 • Работна околина Compilers Environment modules Filesystems
 • Софтвер Free Proprietary
 • Испраќање задачи Batch scheduler (SLURM) How to submit (HTC, MPI, OpenMP, hybrid) Interactive jobs Array jobs Checkpoint/restart
Аплицирај
Компјутерски хардвер и паметни системи

Времетраење

Вкупното времетраење на обуката изнесува 32 часa во период од 30 дена.

Цена

16000 денари

Модули и теми

 • Компјутерски хардвер за паметни IoT системи
 • Далечинска конфигурација и управување
 • Конфигурација и имплементација на харвдер за паметни IoT системи
 • Концепти и елементи на развојни платформи за паметни IoT системи
 • Поврзување на влезно/излезни елементи на паметни IoT системи
 • Скрипти, автоматизација и визуелизација на податоци
 • Имплементација на развојна платформа во еден целосен паметен систем
 • Поврзување на паметни IoT системи со останати надворешни уреди, примери
 • Финален Проект
Аплицирај
Напредна Linux администрација

Времетраење

Вкупното времетраење на обуката изнесува 60 часa во период од 55 дена.

Цена

30000 денари

Модули и теми

 • Управување со мрежни сервиси
 • DNS
 • DHCP
 • HTTP
 • FTP
 • SSH
 • NTP
 • LDAP
 • Основи на конфигурациски менаџмент
 • Puppet
 • Ansible
 • Концепти на серверски кластери
 • pacemaker/corosync
 • load balancer
 • кластерирање на апликациски слој
 • кластерирање на податочен слој
 • Дистрибуирани датотечни системи
 • NFS
 • Ceph
 • GlusterFS
 • VMFS
Аплицирај
Оптимизација на софтвер со OpenMP

Времетраење

Вкупното времетраење на обуката изнесува 60 часa во период од 55 дена

Цена

30000 денари

Модули и теми

 • The OpenMP Common Core
 • Beyond the OpenMP Common Core
 • Parallelization with multi-threading, offloading and tasking paradigms
 • Decomposing code into patterns for parallelization
 • Mastering Tasking with OpenMP
 • Host Performance
 • Vectorization / SIMD
 • NUMA Aware Programming, Thread Affinity
 • Tool Support for Performance and Correctness
 • Offloading to Accelerators
 • Other Advanced Features of OpenMP 5.0
Аплицирај
Основи на Linux администрација

Времетраење

Вкупното времетраење на обуката изнесува 56 часa во период од 50 дена.

Цена

28000 денари

Модули и теми

 • Основи на Linux
 • Системска организација
 • Подигнување и инсталација
 • Работење во Command Line Interface (CLI)
 • Најава, рестартирање, датотечни системи
 • Информации за наредбите
 • Инсталација на софтвер
 • Датотеки и датотечни системи
 • Манипулација со датотеки
 • Пребарување по датотеки
 • Структура на директориуми
 • Работа со повеќе датотечни системи
 • Процеси
 • Менаџирање на процеси
 • Информации за процеси
 • Корисници и групи
 • Менаџирање со корисници
 • Манипулација на текст датотеки
 • cat, echo, sed, awk, grep
 • Управување со мрежни интерфејси
 • DNS, DHCP
 • wget, crul
 • Linux switching
 • Linux routing
 • Linux firewall
 • Основи на скрипти во bash
 • Напредни скрипти во bash
 • Безбедносен модел во Linux
 • sudo
 • Управување со привилегии на пристап
Аплицирај
Паралелно програмирање со HPC

Времетраење

Вкупното времетраење на обуката изнесува 60 часa во период од 55 дена.

Цена

30000 денари

Модули и теми

 • Вовед во ХПЦ
 • Модели за паралелно програмирање
 • Процесорски архитектури кај ХПЦ
 • Паралелни архитектури
 • Оптимизација на код
 • Паралелни алгоритми
 • MPI
 • OpenMP
 • Алатки за оптимизација
Аплицирај
Применета статистика и машинско учење

Времетраење

Вкупното времетраење на обуката изнесува 60 часa во период од 55 дена.

Цена

30000 денари

Модули и теми

 • Вовед во анализа на податоци
 • Статистички распределби за моделирање на податоци
 • Препроцесирање на податоци
 • Визуелизација со R/Python
 • Дескриптивни статистики и Exploratory data analysis со R/Python
 • Напредни концепти од Статистика со Python
 • Регресија, повеќедимензионална регресија и логистичка регресија
 • Основни и напредни концепти за Машинско учење со Python
 • Data Wrangling и ETL pipeline
 • Чување на податоци
 • Model serving
 • Query Engine & Frontend
 • Студија на случај со практичен проект
Аплицирај
Програмирање на микроконтролери и вградливи уреди

Времетраење

Вкупното времетраење на обуката изнесува 60 часa во период од 55 дена

Цена

30000 денари

Модули и теми

 • Напредно програмирање во C++, шаблони, STL, C++ 14
 • Интерна организација на микроконтролери (8051, PIC, Atmega, ESP, STM32, NRF, SAMD)
 • Развојни околини за програмирање на микроконтролери (Arduino, STM32CubeIDE, VisualMicro, ESP-IDF)
 • Програмирање на микроконтролери: порти, тајмери
 • Програмирање на микроконтролери: интерапти
 • Програмирање на микроконтролери: AD и DA конверзија и PWM
 • Програмирање на микроконтролери: комуникација со периферија I2C, SPI, UART
 • Програмирање на микроконтролери: комуникација со периферија CAMBUS, RS-232, RS-448
 • Работа со сензори (температура, светлост, звук, …)
 • Работа со сензори (акцелерометар, жироскоп, магнетометар, …)
 • Работа со периферија (RTC, екстерни мемории)
 • Контрола на дисплеи (LED matrix, LCD)
 • Контрола на мотори (DC, Servo, Steper, BLDC)
 • Безжична комуникација (IR, radio, BlueTooth, WiFi)
 • Сензорски и Ad-hok мрежи (LoRaWan, SigFox, GSM, …)
 • Поврзување на интернет, IoT, складирање на мерења на cloud, длаечинска контрола
 • Напојување од батерии и соларни панели
 • Работа со single-board компјутери (Raspberry Pi) и сензори
 • Студија на случај: Архитектура и контрола на 3D печатач
 • Студија на случај: Автономен квадроротор (dronе)
 • Студија на случај: IoT за Smart Home (Tasmota, NodeRed)
 • Развој и програмирање на автономни уреди
 • Работа на практичен проект
Аплицирај
Процесирање на големи податоци со Apache Flink

Времетраење

Вкупното времетраење на обуката изнесува 32 часa во период од 30 дена

Цена

16000 денари

Модули и теми

 • Introduction to map-reduce and distributed processing
 • Flink’s Stream Processing Architecture
 • Getting Started with Flink
 • Reduction operation and Distributed key value pairs
 • Partitioning and shuffling
 • Transformations using the DataStream API
 • Window Operations
 • Custom Sources
 • State and Checkpointing
 • Operations on Multiple Streams
 • Flink deployment
Аплицирај
Процесирање на големи податоци со Apache Spark

Времетраење

Вкупното времетраење на обуката изнесува 24 часa во период од 20 дена.

Цена

12000 денари

Модули и теми

 • Introduction to map-reduce and distributed processing
 • Spark Processing Architecture
 • Spark basis
 • Reduction operation and Distributed key value pairs
 • Partitioning and shuffling
 • Window Operations
 • Custom Sources
 • State
 • SQL, Dataframes and Datasets
Аплицирај
Процесирање на природни јазици преку длабоко учење

Времетраење

Вкупното времетраење на обуката изнесува 52 часa во период од 46 дена

Цена

26000 денари

Модули и теми

 • Вовед и претставување на зборови со помош на вектори
 • Вектори за зборови и значење на зборови
 • Краток вовед во Python
 • Класификација, невронски мрежи и PyTorch
 • Матрични пресметки и Backpropagation
 • Парсирања на зависности
 • Рекурентни невронски мрежи и јазични модели
 • Машинско преведување, Seq2Seq модели и Attention слој
 • Вовед во трансформер архитектури
 • ConvNets за NLP
 • Модели на под-зборови
 • Контекстуална репрезентација на зборови: BERT
 • Контекстуална репрезентација: ELMo и BERT
 • Генерирање на природни јазици
 • Референцирање во јазик и решавања на ко-референци
 • Анализа и интепретабилност на NLP со користење на невронски мрежи
Аплицирај
CCNA-Enterprise Networking, Security and Automation (само за студенти)

Времетраење

Вкупното времетраење на обуката изнесува 65 часa во период од 70 дена.

Цена

15000 денари

Модули и теми

 • Single-Area OSPFv2 Concepts
 • Single-Area OSPFv2 Configuration
 • Network Security Concepts
 • ACL Concepts
 • ACLs for IPv4 Configuration
 • NAT for IPv4
 • WAN Concepts
 • VPN and IPsec Concepts
 • QoS Concepts
 • Network Management
 • Network Design
 • Network Troubleshooting
 • Network Virtualization
 • Network Automation
Аплицирај
Курс-CCNA-Introduction to Networks (само за студенти)

Времетраење

Вкупното времетраење на обуката изнесува 65 часa во период од 70 дена.

Цена

15000 денари

Модули и теми

 • Networking Today
 • Basic Switch and End Device Configuration
 • Protocols and Models
 • Physical Layer
 • Number Systems
 • Data Link Layer
 • Ethernet Switching
 • Network Layer
 • Address Resolution
 • Basic Router Configuration
 • IPv4 Addressing
 • IPv6 Addressing
 • ICMP
 • Transport Layer
 • Application Layer
 • Network Security Fundamentals
 • Build a Small Network
Аплицирај
Курс-CCNA-Switching, Routing and Wireless Essentials (само за студенти)

Времетраење

Вкупното времетраење на обуката изнесува 65 часa во период од 70 дена.

Цена

15000 денари

Модули и теми

 • Basic Device Configuration
 • Switching Concepts
 • VLANs
 • Inter-VLAN Routing
 • STP Concepts
 • EtherChannel
 • DHCPv4
 • SLAAC and DHCPv6
 • FHRP Concepts
 • LAN Security Concepts
 • Switch Security Configuration
 • WLAN Concepts
 • WLAN Configuration
 • Routing Concepts
 • IP Static Routing
 • Troubleshooting Static and Default Routes
Аплицирај

Напомена: ФИНКИ го задржува правото на делумна промена на содржините на обуките.